جملات زیبـــ♥ــای آخـــرین یــار

جملات زیبــــــا

زنگ آخر دنیا

[ ۹۴/۰۱/۰۵ ] [ ] [ منتظران مهدی (عج) ]

[ ]

سال نو مبارک

 

آرزو داریم نوروزی که پیش رو دارید ،

آغاز روزهایی باشد که آرزو دارید ...

 

[ ۹۳/۱۲/۲۸ ] [ ] [ منتظران مهدی (عج) ]

[ ]

توکل به خداوند

[ ۹۳/۱۲/۰۱ ] [ ] [ منتظران مهدی (عج) ]

[ ]

خداوند رو گم نکنی ...!

[ ۹۳/۱۱/۲۰ ] [ ] [ منتظران مهدی (عج) ]

[ ]

سلام خدا جون

[ ۹۳/۱۱/۲۰ ] [ ] [ منتظران مهدی (عج) ]

[ ]

فقر فرهنگی
جملات زیبا

[ ۹۳/۱۱/۲۰ ] [ ] [ منتظران مهدی (عج) ]

[ ]

کوکی

[ ۹۳/۱۱/۰۱ ] [ ] [ منتظران مهدی (عج) ]

[ ]

می پرستمت خدا

[ ۹۳/۱۰/۱۱ ] [ ] [ منتظران مهدی (عج) ]

[ ]

ذات
آخرین یار

[ ۹۳/۱۰/۱۱ ] [ ] [ منتظران مهدی (عج) ]

[ ]

بابا

[ ۹۳/۱۰/۰۷ ] [ ] [ منتظران مهدی (عج) ]

[ ]

شاکر باش

[ ۹۳/۱۰/۰۶ ] [ ] [ منتظران مهدی (عج) ]

[ ]

خداست دیگر ...

[ ۹۳/۰۸/۰۸ ] [ ] [ منتظران مهدی (عج) ]

[ ]

نون و پنیر

[ ۹۳/۰۷/۱۷ ] [ ] [ منتظران مهدی (عج) ]

[ ]

توکل به خدا

[ ۹۳/۰۷/۱۳ ] [ ] [ منتظران مهدی (عج) ]

[ ]