جملات زیبـــ♥ــای آخـــرین یــار

جملات زیبــــــا

بروزیم و منتظر شمآ
عشق

[ 93/11/20 ] [ ] [ منتظران مهدی (عج) ]

[ ]

توکل به خداوند

[ 93/12/01 ] [ ] [ منتظران مهدی (عج) ]

[ ]

خداوند رو گم نکنی ...!

[ 93/11/20 ] [ ] [ منتظران مهدی (عج) ]

[ ]

سلام خدا جون

[ 93/11/20 ] [ ] [ منتظران مهدی (عج) ]

[ ]

فقر فرهنگی
جملات زیبا

[ 93/11/20 ] [ ] [ منتظران مهدی (عج) ]

[ ]

کوکی

[ 93/11/01 ] [ ] [ منتظران مهدی (عج) ]

[ ]

می پرستمت خدا

[ 93/10/11 ] [ ] [ منتظران مهدی (عج) ]

[ ]

ذات
آخرین یار

[ 93/10/11 ] [ ] [ منتظران مهدی (عج) ]

[ ]

بابا

[ 93/10/07 ] [ ] [ منتظران مهدی (عج) ]

[ ]

شاکر باش

[ 93/10/06 ] [ ] [ منتظران مهدی (عج) ]

[ ]

خداست دیگر ...

[ 93/08/08 ] [ ] [ منتظران مهدی (عج) ]

[ ]

نون و پنیر

[ 93/07/17 ] [ ] [ منتظران مهدی (عج) ]

[ ]

توکل به خدا

[ 93/07/13 ] [ ] [ منتظران مهدی (عج) ]

[ ]

خداوند

[ 93/07/10 ] [ ] [ منتظران مهدی (عج) ]

[ ]